ویٹریکٹومی اپریشن کے بعد کی ہدایات

[vc_row full_width=”stretch_row” content_placement=”middle” el_class=”row-rtl”][vc_column][vc_btn title=”Get your appointment ” color=”warning” size=”lg” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.drasifkhokhar.com%2Fcontact-us%2F|title:%DB%8C%DB%81%D8%A7%DA%BA%20%DA%A9%D9%84%DA%A9%20%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%BA%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%86%D9%B9%D9%85%D9%86%D9%B9%20%D8%A8%DA%A9%20%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%BA%DB%94|target:_blank”][vc_column_text] 1. ... مزید پڑھ

لیزر اپریشن کے بعد کی ہدایات

[vc_row full_width=”stretch_row” content_placement=”middle” el_class=”row-rtl”][vc_column][vc_btn title=”Get your appointment ” color=”warning” size=”lg” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.drasifkhokhar.com%2Fcontact-us%2F|title:%DB%8C%DB%81%D8%A7%DA%BA%20%DA%A9%D9%84%DA%A9%20%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%BA%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%86%D9%B9%D9%85%D9%86%D9%B9%20%D8%A8%DA%A9%20%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%BA%DB%94|target:_blank”][vc_column_text] 1۔ ... مزید پڑھ

کالا موتیا کا اپریشن ہو جانے کے بعد کی ہدایات

[vc_row full_width=”stretch_row” content_placement=”middle” el_class=”row-rtl”][vc_column][vc_btn title=”Get your appointment ” color=”warning” size=”lg” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.drasifkhokhar.com%2Fcontact-us%2F|title:%DB%8C%DB%81%D8%A7%DA%BA%20%DA%A9%D9%84%DA%A9%20%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%BA%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%86%D9%B9%D9%85%D9%86%D9%B9%20%D8%A8%DA%A9%20%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%BA%DB%94|target:_blank”][vc_column_text] 1۔ ... مزید پڑھ

قرنیہ مخروطیہ کے اپریشن کے بعد کی ہدایات

[vc_row full_width=”stretch_row” content_placement=”middle” el_class=”row-rtl”][vc_column][vc_btn title=”Get your appointment ” color=”warning” size=”lg” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.drasifkhokhar.com%2Fcontact-us%2F|title:%DB%8C%DB%81%D8%A7%DA%BA%20%DA%A9%D9%84%DA%A9%20%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%BA%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%86%D9%B9%D9%85%D9%86%D9%B9%20%D8%A8%DA%A9%20%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%BA%DB%94|target:_blank”][vc_column_text] 1۔ ... مزید پڑھ